Skontaktuj się z nami
665-390-368

Oferta

W ramach kompleksowej obsługi klientów na terenie Limanowej i okolic proponuje Państwu obsługę BHP w n/w zakresie:

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BHP :

 • Sporządzanie i przedstawianie ogólnych analiz stanu bhp wraz z propozycją przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych mających na celu zapobieganie zagrożeniu życia pracowników oraz poprawę warunków pracy.
 • Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do ich usunięcia.
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy, przestrzegania zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bhp.
 • Udział w opracowywaniu szczegółowych instrukcji dotyczących bhp na poszczególnych stanowiskach pracy.
 • Prowadzenie postępowań  powypadkowych oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, jak również zachorowań na choroby zawodowe i kontrola realizacji tych wniosków.
 • Doradztwo w zakresie obowiązku doboru najwłaściwszych środków ochrony osobistej i zbiorowej na stanowiskach pracy.
 • Szkolenie wstępne i okresowe pracowników w zakresie bhp oraz prowadzenie dokumentacji wymaganej przepisami.
 • Współpraca z organami P.I.S., P.I.P. oraz laboratoriami analitycznymi i środowiskowymi w zakresie organizowania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia oraz ochrony pracowników przed zagrożeniami.
 • Współpraca ze służbą zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej pracowników w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich.
 • Udział w opracowywaniu zasad i norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, środków czystości oraz posiłków i napojów.
 • Wykonanie i uaktualnianie dokumentacji związanej z oceną ryzyka zawodowego
 • Sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem w zakładzie właściwego stanu bhp.

ZADANIA PEŁNOMOCNIKA I AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA  JAKOŚCIĄ ISO 9001:2015

 • Przeprowadzenie auditów wewnętrznych
 • Przygotowanie zakładu do auditu certyfikującego
 • Realizowanie zadań pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością